Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2014

0161 c8f2
Reposted fromAgariSpider AgariSpider viaseqel seqel
5231 1a97 500
6039 15dd
Reposted fromarancione arancione viawrazliwa wrazliwa
8249 03e8 500
0881 3ef6 500
Reposted fromtwice twice viaseqel seqel
6920 6228
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 26 2014

3419 c730 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
5260 20ee
Reposted fromblueinsane blueinsane viawrazliwa wrazliwa

July 06 2014

2716 2804
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viawrazliwa wrazliwa
2716 5032
Reposted fromdusielecc dusielecc viawrazliwa wrazliwa

June 29 2014

6888 0dd0
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viagrayowl grayowl
Zauważyłam jednak, że moja siła (umysł, oczy, pasje intelektualne) skazuje mnie na wieczną izolację, oddzielenie od innych. Muszę stać się "słaba", aby zbliżyć się do ludzi (aby mi na to pozwolili). Choć mogę też spróbować ich "ulepszyć", wypełnić esencją, wzmocnić. Tak czy inaczej, chodzi o zasypanie przepaści. Celem wielu moich pedagogicznych związków nie było ustanowienie relacji typu mistrz-uczeń, lecz stworzenie towarzystwa osób podobnych do mnie.
— Susan Sontag, "Jak świadomość związana jest z ciałem"
Reposted frombeforethepoison beforethepoison viacytaty cytaty

June 17 2014

7960 21c7 500

June 11 2014

2403 39f8
Reposted frompheebs pheebs viawrazliwa wrazliwa
Reposted fromToshi Toshi viawrazliwa wrazliwa
9931 fdf9
Reposted fromunco unco viawrazliwa wrazliwa
2317 83d2
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viawrazliwa wrazliwa
1672 5c4b
Reposted fromwazelina wazelina viawrazliwa wrazliwa
4773 3a2d
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viacytaty cytaty
8707 849b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl